วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
หน้าแรก
วัตถุอันตรายน่ารู้

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนเดียวที่สามารถฆ่าจุลินทรีย์ได้โดยไม่ต้องทำความสะอาดพื้นผิวหรือบริเวณที่ต้องการฆ่าจุลินทรีย์ก่อน ทั้งชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรือฉีดพ่นอัดก๊าซที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข ชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องขออนุญาตก่อนการผลิตหรือนำเข้า ส่งทดสอบประสิทธิภาพและปริมาณของสาระสำคัญ เพื่อนำผลทดสอบไปขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ฯ กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยผลิตภัณฑ์ฯ จะต้องแสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนด มีปริมาณของสาระสำคัญตามที่ฉลากระบุ และมีประสิทธิภาพในการฆ่าจุลินทรีย์

          ระหว่างเดือนธันวาคม 2558-กรกฎาคม 2559 สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในข้นตอนเดียวชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรืออัดก๊าซที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือน ที่วางจะหน่ายตามท้องตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา โดยจำแนกเป็นตัวอย่างที่ผลิตในประเทศไทย จำนวน 11 ตัวอย่างและนำเข้าจากต่างประเทศจำนวน 4 ตัวอย่าง รวม 15 ตัวอย่าง นำมาทดสอบประสิทธิภาพกับแบคทีเรีย 2 ชนิด คือ Salmonella enteric ATCC 10708 และ Staphylococcus ATCC 6538 ผลการทดสอบพบว่าทั้ง 15 ตัวอย่าง มีประสิทธิภาพในการฆ่าจุลินทรีย์ ดังกล่าวได้

ข้อแนะนำในการเลือกและการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือนชนิดฉีดพ่น

            ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนเดียวชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรืออัดก๊าซที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือน ที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนดต้องมีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายแสดงไว้ที่ฉลาก ควรอ่านฉลากวิธีการใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ตามที่ผลิตภัณฑ์ฯ ระบุไว้ เช่น ระยะห่างในการฉีดพ่น ระยะเวลาในการฉีดพ่น ระยะเวลาที่ฉีดทิ้งไว้ เป็นต้น และควรอ่านข้อแนะนำและข้อควรระวัง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารเคมี หากถูกผิวหนังหรือเข้าตาอาจทำให้เกิดอาการระคายเคือง แสบร้อน และถึงขั้นทำให้ตาบอดได้ ถ้าสูดดมไอควันอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ข้อมูลจาก... สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย