ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก จัดสัมมนาสื่อสารสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบูรณาการโครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบความชำนาญตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 กองแผนงานและวิชาการ จัดการประชุมสัมมนา DPTC Smart Service Management เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 กลุ่มงานจริยธรรม จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุม 811 ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิคแคนนาบิไดออลและออกซีเรสเวอราทรอลเพื่อบำรุงผิวหนังและเส้นผม ผลิตภัณฑ์เม้าท์สเปรย์ออกซีเรสเวอราทรอล เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ในช่องปาก เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดอบรมเรื่องการใช้ระบบ PAT ACT ONLINE VERSION 2 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบซูม ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดการอบรมเรื่องการใช้ ระบบ PAT ACT ONLINE VERSION 2 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 สำนักงานเลขานุการกรม จัดการประชุมคณะผู้นิเทศงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2567 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค