ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 เครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขระดับภูมิภาค (Regional Public Health Laboratory Network) หรือ RPHL Network ร่วมกับเครือข่ายการจัดการศึกษาอบรมด้านระบาดวิทยาอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Field Epidemiology Training Network: ASEAN+3 FETN) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “RPHL Network – FETN Joint Workshop on Genomic Epidemiology” ร่วมกับ กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และกองความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการอาคาร 9 และ 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 กองแผนงานและวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4/2567 เวลา 09.30-14.30 น. ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับ “การดำเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” พ.ศ.2562 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค