Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
หน้าแรก
สิ่งแวดล้อมน่ารู้
เดินตามรอยเท้าพ่อ น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการแหลมผักเบี้ย สู่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศ 27.06 ล้านตันต่อปี ประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ปริมาณขยะกว่าครึ่งยังถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสภาพอากาศ
Mar 15, 2019
น้ำในบ่อน้ำสีดำ อย่านำมาบริโภค
เผยผลตรวจวิเคราะห์น้ำในบ่อน้ำสีดำที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ฟลูออไรด์ เหล็กสูงกว่าเกณฑ์ และพบซัลไฟด์เกินมาตรฐานน้ำทิ้ง จัดเป็นน้ำเสียที่ต้องผ่านการบำบัด หรือปรับปรุงคุณภาพน้ำตามมาตรฐานก่อนนำมาใช้ ไม่แนะนำให้ดื่มหรือใช้น้ำบ่อสีดำเพราะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอาจทำให้เกิดโรคได้
June 09, 2017
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำและผลกระทบต่อสุขภาพ
กระบวนการสกัดทองคำ ไซยาไนด์สามารถทำปฏิกิริยากับโลหะชนิดอื่นที่เป็นองค์ประกอบในแร่เกิดเป็นสารเชิงซ้อนของไซยาไนด์ บางชนิดอาจสลายตัวได้ยาก อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนหรือสะสมในห่วงโซ่อาหาร นำไปสู่ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
May 27, 2016
ภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
Oct 30, 2015