ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 เครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขระดับภูมิภาค (Regional Public Health Laboratory Network) หรือ RPHL Network ร่วมกับเครือข่ายการจัดการศึกษาอบรมด้านระบาดวิทยาอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Field Epidemiology Training Network: ASEAN+3 FETN) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “RPHL Network – FETN Joint Workshop on Genomic Epidemiology” ร่วมกับ กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และกองความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการอาคาร 9 และ 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 กองแผนงานและวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4/2567 เวลา 09.30-14.30 น. ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับ “การดำเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” พ.ศ.2562 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom
อัลบัมภาพ