ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก จัดสัมมนาสื่อสารสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบูรณาการโครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบความชำนาญตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 กองแผนงานและวิชาการ จัดการประชุมสัมมนา DPTC Smart Service Management เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 กลุ่มงานจริยธรรม จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุม 811 ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิคแคนนาบิไดออลและออกซีเรสเวอราทรอลเพื่อบำรุงผิวหนังและเส้นผม ผลิตภัณฑ์เม้าท์สเปรย์ออกซีเรสเวอราทรอล เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ในช่องปาก เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดอบรมเรื่องการใช้ระบบ PAT ACT ONLINE VERSION 2 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบซูม ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดการอบรมเรื่องการใช้ ระบบ PAT ACT ONLINE VERSION 2 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 สำนักงานเลขานุการกรม จัดการประชุมคณะผู้นิเทศงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2567 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค
Page View : 0