Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
หน้าแรก
สิ่งแวดล้อมน่ารู้
น้ำในบ่อน้ำสีดำ อย่านำมาบริโภค
เผยผลตรวจวิเคราะห์น้ำในบ่อน้ำสีดำที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ฟลูออไรด์ เหล็กสูงกว่าเกณฑ์ และพบซัลไฟด์เกินมาตรฐานน้ำทิ้ง จัดเป็นน้ำเสียที่ต้องผ่านการบำบัด หรือปรับปรุงคุณภาพน้ำตามมาตรฐานก่อนนำมาใช้ ไม่แนะนำให้ดื่มหรือใช้น้ำบ่อสีดำเพราะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอาจทำให้เกิดโรคได้
June 09, 2017
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำและผลกระทบต่อสุขภาพ
กระบวนการสกัดทองคำ ไซยาไนด์สามารถทำปฏิกิริยากับโลหะชนิดอื่นที่เป็นองค์ประกอบในแร่เกิดเป็นสารเชิงซ้อนของไซยาไนด์ บางชนิดอาจสลายตัวได้ยาก อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนหรือสะสมในห่วงโซ่อาหาร นำไปสู่ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
May 27, 2016
ภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
Oct 30, 2015