ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 7/2563 เรื่อง ชุดทดสอบ DMSc MtTRk Test Kit ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ , รังสี UVC เพื่อการใช้ซ้ำหน้ากาก N95 และฤทธิ์ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการยับยั้งเชื้อ SAR-COV-2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี โดยรับชมผ่าน Facebook Live สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี และ VDO Conference ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กองแผนงานและวิชาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Retreat for herb medicinal project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้”วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค