ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จัดประชุมอบรมสัมมนา การธำรงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล ประจำปี 2563 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค