ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
คณะกรรมการชมรมจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญชวนร่วมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-08.30 น. ณ ห้องพระ 908 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30-08.30 น. ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งที่ 7 เรื่อง “หวานน้อย อร่อยได้...สุขภาพดี” วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี หน่วยพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีกำหนดเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ พื้นที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค