ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมหารือเพื่อกำกับติดตามนโยบายเร่งด่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองแผนงานและวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรกมารวิชาการครั้งที่ 2/2566 ในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-14.30 น. ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรม”การเขียนบทความ ทางวิชาการ” วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบซูม ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค