ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรม เรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับนักพัสดุมือใหม่” วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมโรดโชว์ให้ความรู้ประชาชนเรื่องการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมการสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค