ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดสัมมนา “ฟื้นฟูผู้ตรวจประเมิน” ณ โรงแรม Le Bali Resort & Spa จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบ 81 ปี เวลา 07.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย และผ่านระบบ ZOOM
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค