ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโนโร และไวรัสตับอักเสบ เอ ด้านอาหาร วันที่ 16 - 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการไวรัส และห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบ Zoom Meeting กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมหารือเพื่อกำกับติดตามนโยบายเร่งด่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิจัยในคน จัดประชุมพิจารณาโครงการวิจัย วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้อง 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแทพย์ที่ 1/1 เชียงราย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมกราคม 2566 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบ Zoom Meeting
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค