ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมหารือเพื่อกำกับติดตามนโยบายเร่งด่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ NAT2 diplotype ด้วยเทคนิค Real-time PCR และการตรวจหาวัณโรคแฝงด้วยวิธี IGRA แบบ in house วันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 628 ชั้น 6 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ จัดการอบรมเรื่อง การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) วันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 ณ คอรัลทรี วิลลา หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มงานจริยธรรม จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมออกร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข ในงานกาชาดประจำปี 2565 “๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00-22.00 น. ณ สวนลุมพินี ซึ่งกำหนดจัดถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ส่วนทางแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถเข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 จัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับเครือข่ายมหามิตร อารยสถาปัตย์ ไทย-นานาชาติ วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ สมาคมเวชกรรมไทย จัดการประชุมวิชาการเวชกรรมไทยระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค