ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ISO 15190:2003 ได้แก่ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค