ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 3 รูป และให้โอวาทธรรมกับข้าราชการและลูกจ้างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 07.00-08.00 น. ณ ห้อง 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว กำหนดตรวจสุขภาพเพื่อติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 07.00-10.30 น. ณ ห้อง 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง Systems Biology "Smart Strategy for Treating Cancer" วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค