ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
คณะกรรมการชมรมจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญชวนร่วมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-08.30 น. ณ ห้องพระ 908 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมฝึกอบรม การเขียนบทความผลงานศึกษา/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ นนทบุรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคต่างๆ และบุคลากรที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถานพยาบาลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินใหม่ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เพื่อความเข้าใจและเตรียมพร้อมการเป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ศูนย์วิจัยทางคลินิก กำหนดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ บุคลากรของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30-11.00 น. ณ ศูนย์วิจัยทางคลินิก อาคาร 2 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งดน้ำและอาหาร 8-12 ชั่วโมงก่อนรับบริการ กองแผนงานและวิชาการ จัดมหกรรม DMSc R2R Forum 2019 : พัฒนาคน พัฒนางาน สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (R2R 2LO) วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย ศูนย์วิจัยทางคลินิก กำหนดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ บุคลากรของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (งานเตรียมเครื่องมือปลอดเชื้อ) และสถาบันชีววัตถุ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30-11.00 น. ณ ศูนย์วิจัยทางคลินิก อาคาร 2 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งดน้ำและอาหาร 8-12 ชั่วโมงก่อนรับบริการ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จัดการประชุมโครงการชี้แจงแนวทางการใช้ระบบการแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอ็กซ์ทางการแพทย์ สำหรับภาคกลาง วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรมป่าไม้ และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น การระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (HerbID) วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค