ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยปลัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.09 น. ณ ห้อง 803 ชั้น 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรม เรื่อง “หน้าที่ของคณะกรรมการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่เกี่ยวข้อง” วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. โดยดำเนินการถ่ายทอดการอบรม ผ่านทางระบบออนไลน์ Application Zoom จากห้องประชุม 722 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองแผนงานและวิชาการ จัดการประชุมหารือเพื่อกำกับติดตามงานนโยบายเร่งด่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30-09.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรม “ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ” วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบลาออนไลน์บนโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประเมินความเสี่ยงจุลินทรีย์เชิงปริมาณ" วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 722 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรผู้นำพอเพียง วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม จัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) หัวข้อ SARS-CoV-2 sequence : Epidemiology and Serodiagnosis marker design วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00-17.30 น. โดยมีวิทยากรจาก London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) สหราชอาณาจักร
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค