ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการถ่ายทอดผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดอบรมพัฒนาการตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO : 19011 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการถ่ายทอดผ่านโปรแกรม Zoom สำนักงานเลขานุการกรม จัดการปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ทั้งจากส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และดำเนินการถ่ายทอดผ่านโปรแกรม Zoom การแต่งกาย : ชุดข้าราชการสีกากีแขนยาว
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค