ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดอบรมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 วันที่ 22-25 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เวลา 07.00 น. วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องโถงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จัดประชุมโครงการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด จัดพิธีลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ Night Cream, Sunscreen และ Hair Tonic จากสารสกัดมะหาด วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค