ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
ศูนย์วิจัยทางคลินิก กำหนดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในส่วนของสถาบันวิจัยสมุนไพร วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30-11.00 น. ณ ศูนย์วิจัยทางคลินิก อาคาร 2 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยงดน้ำและอาหาร 8-12 ชั่วโมงก่อนรับบริการ ศูนย์วิจัยทางคลินิก กำหนดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในส่วนของสำนักยาและวัตถุเสพติด และฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30-11.00 น. ณ ศูนย์วิจัยทางคลินิก อาคาร 2 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยงดน้ำและอาหาร 8-12 ชั่วโมงก่อนรับบริการ คณะกรรมการชมรมจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญชวนร่วมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-08.30 น. ณ ห้องพระ 908 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5 เรื่อง “เทโลเมียร์...ยืดให้ชีวิตยาวและเป้าหมายยับยั้งมะเร็ง” วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดการสัมมนาการรับรองระบบคุณภาพการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค