ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยศูนย์วิจัยทางคลินิก ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กำหนดตรวจสุขภาพประจำปี 2563 สำหรับข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กรมอนามัย กรมการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดูแลสตรีและเด็กแรกเกิดแบบบูรณาการด้วยวิถีชีวิตใหม่ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) ด้านอาหาร สำหรับสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.45 น. ณ โถงอาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดสัมมนาพัฒนาการบริหารการปฏิบัติงานของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) ด้านยา ยาเสพติด สำหรับสำนักยาและวัตถุเสพติด สถาบันชีววัตถุ และสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) ด้านพยาธิคลินิก พิษวิทยา สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม และสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) ภาพรวมของระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ สำหรับสถาบันวิจัยสมุนไพร สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และหน่วยงานที่สนใจ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค