ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
Food safety
อาหารปลอดภัย
Quality medicines
ยาที่มีคุณภาพ
Quality cosmetics
เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
Quality herbs
สมุนไพรคุณภาพ
วัคซีน
รังสีและเครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายและวัตถุเสพติด
Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
Environment
สิ่งแวดล้อมที่ดี
Research advances
ความก้าวหน้า ผลงานวิจัย
Tricks
สาระน่ารู้
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ เรื่อง การเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการตีพิมพ์ โดย นางวิชชุดา จริยะพันธุ์ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยา วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย สำนักงานเลขานุการกรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Mobile Application และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ดิจิทัล หลักสูตร “การพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล Smart PR” วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ จัดทำบุญตักบาตรประจำเดือน วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ณ ห้อง 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค