Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
หน้าแรก
โรคร้ายป้องกันได้

 

 

Page View : 0
โรคไข้เลือดออกเดงกีเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่าง ประเทศในเขตร้อนและเขต จากการวบรวมข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ในแต่ละปีมีรายงานผู้ป่วยทั่วโลก ประมาณ 50-100 ล้านคน เป็นผู้ป่วยไข้เลือดออกประมาณ 500,000 คนและมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตประมาณ 22,000 คน ทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี
Nov 11, 2015
ผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลาน และผู้เลี้ยงดูเด็กให้รักษาความสะอาด หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังการขับถ่าย และก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ หมั่นดูแลรักษาสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ หากพบเด็กป่วยให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์ ระหว่างนี้ไม่ควรพาเด็กไปในสถานที่แออัด เช่น สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ และห้างสรรพสินค้า
Aut 19, 2015
วิธีป้องกันโรคสครับไทฟัส ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณทุ่งหญ้าชายป่า หรือบริเวณที่แสงแดดส่องไม่ถึง หากเลี่ยงไม่ได้ให้ทายากันแมลงกัด หรืออาบน้ำให้สะอาดหลังออกจากป่า พร้อมนำเสื้อผ้าที่สวมใส่มาซักให้สะอาดทันที อีกทั้งควรปรับปรุงบริเวณที่พักให้ปราศจากหนูที่เป็นสัตว์รังโรค และหากมีอาการไข้ขึ้นสูง ปวดศีรษะ หลังจากเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงประมาณ 2 สัปดาห์ให้ไปพบแพทย์ทันที
Aut 19, 2015