ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยศูนย์วิจัยทางคลินิก ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กำหนดตรวจสุขภาพประจำปี 2563 สำหรับข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กรมอนามัย กรมการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดูแลสตรีและเด็กแรกเกิดแบบบูรณาการด้วยวิถีชีวิตใหม่ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) ด้านอาหาร สำหรับสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.45 น. ณ โถงอาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดสัมมนาพัฒนาการบริหารการปฏิบัติงานของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) ด้านยา ยาเสพติด สำหรับสำนักยาและวัตถุเสพติด สถาบันชีววัตถุ และสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) ด้านพยาธิคลินิก พิษวิทยา สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม และสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) ภาพรวมของระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ สำหรับสถาบันวิจัยสมุนไพร สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และหน่วยงานที่สนใจ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัลบัมภาพ