ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จัดประชุมอบรมสัมมนา การธำรงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล ประจำปี 2563 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
อัลบัมภาพ