ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
คณะกรรมการชมรมจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญชวนร่วมสวดมนต์และเจริญสมาธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-08.30 น. ณ ห้องพระ 908 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมฝึกอบรม การเขียนบทความผลงานศึกษา/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ นนทบุรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคต่างๆ และบุคลากรที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถานพยาบาลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินใหม่ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เพื่อความเข้าใจและเตรียมพร้อมการเป็นผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ศูนย์วิจัยทางคลินิก กำหนดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ บุคลากรของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30-11.00 น. ณ ศูนย์วิจัยทางคลินิก อาคาร 2 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งดน้ำและอาหาร 8-12 ชั่วโมงก่อนรับบริการ กองแผนงานและวิชาการ จัดมหกรรม DMSc R2R Forum 2019 : พัฒนาคน พัฒนางาน สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (R2R 2LO) วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย ศูนย์วิจัยทางคลินิก กำหนดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ บุคลากรของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (งานเตรียมเครื่องมือปลอดเชื้อ) และสถาบันชีววัตถุ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30-11.00 น. ณ ศูนย์วิจัยทางคลินิก อาคาร 2 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งดน้ำและอาหาร 8-12 ชั่วโมงก่อนรับบริการ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จัดการประชุมโครงการชี้แจงแนวทางการใช้ระบบการแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอ็กซ์ทางการแพทย์ สำหรับภาคกลาง วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรมป่าไม้ และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น การระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (HerbID) วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี
อัลบัมภาพ