ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก จัดสัมมนาสื่อสารสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบูรณาการโครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบความชำนาญตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 กองแผนงานและวิชาการ จัดการประชุมสัมมนา DPTC Smart Service Management เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 กลุ่มงานจริยธรรม จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุม 811 ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิคแคนนาบิไดออลและออกซีเรสเวอราทรอลเพื่อบำรุงผิวหนังและเส้นผม ผลิตภัณฑ์เม้าท์สเปรย์ออกซีเรสเวอราทรอล เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ในช่องปาก เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดอบรมเรื่องการใช้ระบบ PAT ACT ONLINE VERSION 2 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบซูม ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดการอบรมเรื่องการใช้ ระบบ PAT ACT ONLINE VERSION 2 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 สำนักงานเลขานุการกรม จัดการประชุมคณะผู้นิเทศงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2567 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
What's on
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยโรคลิชมาเนีย เกิดจากโดนริ้นฝอยทราย
,
เภสัชกรหญิงท่านผู้หญิงปรียา คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558
,
จากกรณีข่าวชาวบ้านที่จังหวัดมหาสารคามเสียชีวิตจากการรับประทานปลาปักเป้า
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาวิธีตรวจฟิลเลอร์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เผยผลตรวจฟิลเลอร์ที่ผ่านมาพบเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม ถึงร้อยละ 27.3 แนะผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.เท่านั้น
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลตรวจพบสารฟอกขาวตกค้างในตะเกียบไม้แบบใช้แล้วทิ้ง แต่ไม่เกินกฎหมายกำหนด ส่วนใหญ่เป็นตะเกียบที่ทำจากไม้ฉำฉาแบบเดียวกับไม้ที่ใช้ทำลังใส่ของ ซึ่งจะมีสีคล้ำ ทางผู้ประกอบการจึงใส่สารฟอกขาว เพื่อให้ดูน่าใช้ แนะผู้บริโภคควรสังเกตหากพบว่าตะเกียบที่มีเนื้อไม้ขาวจัดและ มีกลิ่นฉุนก็ไม่ควรนำมาใช้หรือหันไปใช้ตะเกียบแบบใช้ซ้ำที่ล้างทำความสะอาดได้
,
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกชุดกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรมร่วมของคณะทำงานในปี พ.ศ. 2559
,
,
กระทรวงสาธารณสุข จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับร่างอนุบัญญัติ ตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 จำนวน 7 ฉบับ เพื่อขับเคลื่อนกฎหมายให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการและการรักษาความปลอดภัยจากการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจวิเคราะห์ปลาดิบ (ซาชิมิ) จำนวน 6 ตัวอย่าง ไม่พบสีสังเคราะห์ตามที่ผู้บริโภคจำนวนมากได้ตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์ แนะประชาชนควรเลือกซื้อปลาดิบที่เป็น sashimi grade หรือ sushi grade fish ซึ่งเป็นปลาทะเลที่เตรียมเพื่อการบริโภคดิบอย่างปลอดภัย ในกรณีที่ซื้อปลาทะเลที่แล่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตควรสอบถามแหล่งที่มาของปลา (ถ้าผู้จำหน่ายให้ข้อมูลได้) หากเป็นปลาดิบที่แล่แล้วควรบรรจุในภาชนะที่ปิดเรียบร้อย เช่น ถาดที่มีแผ่นฟิล์มพลาสติกหุ้มมิดชิด และขณะวางจำหน่ายควรเก็บรักษาอุณหภูมิแช่เย็นตลอดอายุการจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ
,
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจตัวอย่างน้ำส้มคั้นบรรจุขวด พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการตรวจยีนแพ้ยาในผู้ป่วยก่อนได้รับยาให้กับ 2 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก และโรงพยาบาล นพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร ที่ ได้เริ่มให้บริการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ก่อนที่ผู้ป่วยจะเริ่มยา เพื่อป้องกันผู้ป่วยแพ้ยารุนแรง ซึ่งสามารถลดอัตราการเกิดผื่นแพ้ยาลดลงทั้งสองโรงพยาบาล
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัย Yasri เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในประเทศอินโดนีเซีย ในการพัฒนาชุดตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ เพื่อป้องการแพ้ยารุนแรงของคนอินโดนีเซีย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคด้านห้องปฏิบัติการ
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกการรักษาที่เหมาะสมและผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มนำร่องให้บริการตรวจ BCR-ABL mRNA เพื่อติดตามการรักษาด้วยยามะเร็ง แก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง แบบมัยอีลอยด์ที่มีสิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีระยะเวลาในการดำเนินงานร่วมกัน 1 ปีและจะพิจารณาต่ออายุโครงการรายปี
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย พบว่าในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียก จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยนิยมใช้กันมากขึ้น จึงขอแนะนำวิธีการเลือกซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียกให้ปลอดภัย
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลการตรวจพบวัตถุกันเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียล เป็นข้อมูลเก่าจากงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อปี 2550 โดยตรวจพบ การใช้วัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน 34 ตัวอย่าง จากจำนวนทั้งหมด 92 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36) โดยปริมาณที่พบสูงสุด 17,250 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และจากผลการตรวจวิเคราะห์ล่าสุด ระหว่างปี 2555-2559 พบว่าแนวโน้มการใช้วัตถุกันเสียเกินมาตรฐานลดลง ขอเตือนผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากวัตถุกันเสีย ได้แก่ กรดซอร์บิคและกรดเบนโซอิค มีความเป็นพิษน้อยมาก และเมื่อผ่านความร้อน โดยการต้ม ลวก หรือนึ่ง จะสลายตัว หากเข้าสู่ร่างกายจะถูกขับออก ทางปัสสาวะได้
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบสายพันธุ์ BA.2.75 และลูกหลาน เช่น BN.1, BL.2 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเร็ว ส่วน BQ.1 พบในไทยแล้ว 9 ราย XBB พบจำนวน 13 ราย ยังไม่พบสัญญาณความรุนแรงของเชื้อที่กลายพันธุ์ แต่อาจจะทำให้มีการแพร่และติดเชื้อง่ายขึ้น
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ริเคน (Riken Center for integrative Medical Sciences) ในการวิจัยด้านวัณโรคระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ SATREPS "Integrative human and pathogen genomic information for tuberculosis control" ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมของคนและเชื้อวัณโรค ช่วยให้วินิจฉัยรวดเร็วทำให้รู้ผลเชื้อวัณโรคดื้อยาได้ภายใน 2 วันจากเดิม 5 สัปดาห์ตามแบบมาตรฐานที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและสามารถให้ยาได้เหมาะสมแก้ปัญหาวัณโรคดื้อยา
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล (Real time PCR) ทำให้ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง จากเดิม 4 - 10 วัน และลดค่าใช้จ่ายของประเทศร้อยละ 50 ตอบสนองนโยบายประเทศไทย4.0 ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตอาหารให้ส่งออกได้รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อยกระดับ และเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารไทย
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาวิธีตรวจสอบเอกลักษณ์สารสำคัญชี้บ่งสมุนไพรที่ระบุว่า เป็นส่วนผสมอยู่ในเครื่องสำอางผสมสมุนไพรได้แล้ว 26 ชนิด เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรที่วางขายในท้องตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุ่มตรวจตัวอย่างโรตีสายไหมเพื่อตรวจวิเคราะห์วัตถุกันเสีย (กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก) พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถซื้อรับประทานและเป็นของฝากได้อย่างมั่นใจ
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทย์ฯ ร่วมเครือข่าย เตรียมพัฒนาระบบขนส่งตัวอย่างติดเชื้อในประเทศเพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันเชื้อไวรัสอีโบลา เพื่อคุ้มครองประชาชน เพื่อเตรียมรับสถานการณ์หลังพบการระบาดรอบใหม่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ยาเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาผู้ป่วย แต่หลายๆครั้งพบว่าผู้ป่วยบางคนเกิดปัญหาแพ้ยา ส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง แต่มีบางครั้งที่มีอาการรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้ เดิมแพทย์จะไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ป่วยจะแพ้ยาเมื่อไร แต่ในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีและการตรวจทางพันธุกรรม ทำให้สามารถบอกล่วงหน้าว่าผู้ป่วยจะแพ้ยาอะไร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย ประชาชนและประเทศ
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศความสำเร็จการทำข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการวิจัยวัณโรคระดับนานาชาติ พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์และเชื้อวัณโรค ช่วยให้วินิจฉัยวัณโรคได้แม่นยำ รวดเร็วขึ้น สามารถเลือกใช้ยาและปรับขนาดยาต้านวัณโรคให้เหมาะสม ลดอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านวัณโรค เพื่อมุ่งสู่นโยบายยุติวัณโรค
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมส่งมอบ Serum All in One จากสมุนไพรมะหาด ให้กับบริษัท ด๊อกเตอร์เฮลท์ จำกัด เพื่อนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ในนามแบรนด์ของคนไทย เป็นการนำผลงานวิจัยมาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าภายใน 1 เดือนจะมีผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทย
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร พร้อมบริโภคน้ำบริโภค และน้ำแข็ง ในช่วงหน้าร้อน
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำหนังสือ “GREEN BOOK 2019” รวบรวมรายชื่อยา ที่มีคุณภาพเข้ามาตรฐานสากล ภายใต้ “โครงการประกันคุณภาพยา” โดยได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลยาผ่าน Mobile application สามารถใช้ได้ทั้งระบบ android และ iOS จึงเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ระบบสุขภาพ ของประเทศและประชาชน
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนองนโยบายรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เรื่องกัญชาทางการแพทย์ ได้เปิดศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ทุกขั้นตอนของขบวนการผลิต ทั้งวัตถุดิบ สารสกัดที่จะนำมาทำยา รวมถึงน้ำมันกัญชา ขณะนี้ในส่วนกลาง ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว สำหรับในส่วนภูมิภาคจะเปิดให้บริการภายในเดือนตุลาคม 2562 นี้ โดยสามารถให้บริการ ตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทนวัตกรรมการบริการระดับดีเด่น จากผลงาน "RepelMos : สมุนไพร-ไออาร์ นวัตกรรมป้องกันยุงมุ่งพิทักษ์สุขภาพประชาชน" สามารถป้องกันยุงทุกชนิด ริ้นและทากได้ 5-7 ชั่วโมง และสามารถใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบได้ ขณะที่โลชั่นกันยุงส่วนใหญ่ใช้ในเด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนผลิตเชิงพาณิชย์
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อบรมการใช้เครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับประชาชน BP Sure ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้ประชาชนในพื้นที่ ช่วยให้การเข้าถึงการตรวจสอบเครื่องทำได้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีคุณภาพ
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย สำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์กัญชาเบื้องต้นว่ามีส่วนผสมของสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ (Cannabinoids) ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในพืชกัญชา ได้แก่ THC CBD และ CBN อยู่ในผลิตภัณฑ์หรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการหรือผู้ที่มีความชำนาญ ในการทดสอบและให้ผลแม่นยำภายใน 5 นาที ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภค
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประสบความสำเร็จในการแยกเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมให้การสนับสนุนเชื้อดังกล่าวกับหน่วยงานที่ต้องการนำไปศึกษาวิจัย เพื่อการรักษา ป้องกัน และควบคุมโรค
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยขั้นตอนการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันในหนูที่ได้รับวัคซีนต้นแบบโควิด 19 ด้วยวิธี plaque reduction neutralization test (PRNT) โดยเน้นย้ำถ้าเซรั่มในเลือดหนูทำให้มีการติดเชื้อลดลงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าวัคซีนต้นแบบมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อโรคได้ ซึ่งวัคซีนต้นแบบนี้จะนำไปทดลองในลิง และในคนต่อไป
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เตือนฤดูฝนระวัง “ด้วงกระเบื้อง” ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มแมลงปีกแข็งบุกเข้าบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่มีกองปุ๋ยมูลสัตว์ ซึ่งด้วงกระเบื้องอาจก่อให้เกิดผื่นแดง โรคผิวหนัง หอบหืด หากถูกขีดข่วนให้รีบล้างแผลให้สะอาดด้วยสบู่ ส่วนการกำจัดด้วงกระเบื้องสามารถทำได้ โดยเตรียมน้ำละลายผงซักฟอกใส่ภาชนะ นำไปวางไว้ใต้ดวงไฟนอกบ้านเพื่อดักแมลงที่มาเล่นไฟให้จมน้ำตาย รวมทั้งสามารถฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงตามบริเวณแหล่งเกาะพัก แหล่งเพาะพันธุ์นอกบ้านได้
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับตัวอย่างจากสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีชมพูปนเกล็ดสีขาว ตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดและตัวยาอื่นๆ พบว่า มีส่วนผสมของตัวยาเมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน และเมทแอมเฟตามีน ชี้หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย ทำให้เกิดอาการติดยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม และปัญหายาเสพติดตามมาได้
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทย์ฯ เผยคนไทยมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำร่วมกับหลอดเลือดอุดตัน หลังได้รับวัคซีนเพียง 1 รายใน 5 ล้านคน พบน้อยกว่าชาติตะวันตกถึง 5-40 เท่า และยังรักษาได้ถ้าพบแพทย์ทันท่วงที
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,