ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยศูนย์วิจัยทางคลินิก ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กำหนดตรวจสุขภาพประจำปี 2563 สำหรับข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กรมอนามัย กรมการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดูแลสตรีและเด็กแรกเกิดแบบบูรณาการด้วยวิถีชีวิตใหม่ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) ด้านอาหาร สำหรับสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.45 น. ณ โถงอาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดสัมมนาพัฒนาการบริหารการปฏิบัติงานของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) ด้านยา ยาเสพติด สำหรับสำนักยาและวัตถุเสพติด สถาบันชีววัตถุ และสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) ด้านพยาธิคลินิก พิษวิทยา สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม และสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) ภาพรวมของระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ สำหรับสถาบันวิจัยสมุนไพร สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และหน่วยงานที่สนใจ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
What's on
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยโรคลิชมาเนีย เกิดจากโดนริ้นฝอยทราย
,
เภสัชกรหญิงท่านผู้หญิงปรียา คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2558
,
จากกรณีข่าวชาวบ้านที่จังหวัดมหาสารคามเสียชีวิตจากการรับประทานปลาปักเป้า
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาวิธีตรวจฟิลเลอร์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เผยผลตรวจฟิลเลอร์ที่ผ่านมาพบเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม ถึงร้อยละ 27.3 แนะผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.เท่านั้น
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลตรวจพบสารฟอกขาวตกค้างในตะเกียบไม้แบบใช้แล้วทิ้ง แต่ไม่เกินกฎหมายกำหนด ส่วนใหญ่เป็นตะเกียบที่ทำจากไม้ฉำฉาแบบเดียวกับไม้ที่ใช้ทำลังใส่ของ ซึ่งจะมีสีคล้ำ ทางผู้ประกอบการจึงใส่สารฟอกขาว เพื่อให้ดูน่าใช้ แนะผู้บริโภคควรสังเกตหากพบว่าตะเกียบที่มีเนื้อไม้ขาวจัดและ มีกลิ่นฉุนก็ไม่ควรนำมาใช้หรือหันไปใช้ตะเกียบแบบใช้ซ้ำที่ล้างทำความสะอาดได้
,
,
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกชุดกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ บรรลุข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรมร่วมของคณะทำงานในปี พ.ศ. 2559
,
,
,
กระทรวงสาธารณสุข จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับร่างอนุบัญญัติ ตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 จำนวน 7 ฉบับ เพื่อขับเคลื่อนกฎหมายให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการและการรักษาความปลอดภัยจากการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจวิเคราะห์ปลาดิบ (ซาชิมิ) จำนวน 6 ตัวอย่าง ไม่พบสีสังเคราะห์ตามที่ผู้บริโภคจำนวนมากได้ตั้งข้อสังเกตในสื่อสังคมออนไลน์ แนะประชาชนควรเลือกซื้อปลาดิบที่เป็น sashimi grade หรือ sushi grade fish ซึ่งเป็นปลาทะเลที่เตรียมเพื่อการบริโภคดิบอย่างปลอดภัย ในกรณีที่ซื้อปลาทะเลที่แล่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตควรสอบถามแหล่งที่มาของปลา (ถ้าผู้จำหน่ายให้ข้อมูลได้) หากเป็นปลาดิบที่แล่แล้วควรบรรจุในภาชนะที่ปิดเรียบร้อย เช่น ถาดที่มีแผ่นฟิล์มพลาสติกหุ้มมิดชิด และขณะวางจำหน่ายควรเก็บรักษาอุณหภูมิแช่เย็นตลอดอายุการจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ
,
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจตัวอย่างน้ำส้มคั้นบรรจุขวด พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการตรวจยีนแพ้ยาในผู้ป่วยก่อนได้รับยาให้กับ 2 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก และโรงพยาบาล นพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร ที่ ได้เริ่มให้บริการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ก่อนที่ผู้ป่วยจะเริ่มยา เพื่อป้องกันผู้ป่วยแพ้ยารุนแรง ซึ่งสามารถลดอัตราการเกิดผื่นแพ้ยาลดลงทั้งสองโรงพยาบาล
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัย Yasri เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในประเทศอินโดนีเซีย ในการพัฒนาชุดตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ เพื่อป้องการแพ้ยารุนแรงของคนอินโดนีเซีย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคด้านห้องปฏิบัติการ
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกการรักษาที่เหมาะสมและผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มนำร่องให้บริการตรวจ BCR-ABL mRNA เพื่อติดตามการรักษาด้วยยามะเร็ง แก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง แบบมัยอีลอยด์ที่มีสิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีระยะเวลาในการดำเนินงานร่วมกัน 1 ปีและจะพิจารณาต่ออายุโครงการรายปี
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย พบว่าในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียก จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยนิยมใช้กันมากขึ้น จึงขอแนะนำวิธีการเลือกซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียกให้ปลอดภัย
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลการตรวจพบวัตถุกันเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียล เป็นข้อมูลเก่าจากงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อปี 2550 โดยตรวจพบ การใช้วัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน 34 ตัวอย่าง จากจำนวนทั้งหมด 92 ตัวอย่าง (ร้อยละ 36) โดยปริมาณที่พบสูงสุด 17,250 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และจากผลการตรวจวิเคราะห์ล่าสุด ระหว่างปี 2555-2559 พบว่าแนวโน้มการใช้วัตถุกันเสียเกินมาตรฐานลดลง ขอเตือนผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากวัตถุกันเสีย ได้แก่ กรดซอร์บิคและกรดเบนโซอิค มีความเป็นพิษน้อยมาก และเมื่อผ่านความร้อน โดยการต้ม ลวก หรือนึ่ง จะสลายตัว หากเข้าสู่ร่างกายจะถูกขับออก ทางปัสสาวะได้
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ริเคน (Riken Center for integrative Medical Sciences) ในการวิจัยด้านวัณโรคระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ SATREPS "Integrative human and pathogen genomic information for tuberculosis control" ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมของคนและเชื้อวัณโรค ช่วยให้วินิจฉัยรวดเร็วทำให้รู้ผลเชื้อวัณโรคดื้อยาได้ภายใน 2 วันจากเดิม 5 สัปดาห์ตามแบบมาตรฐานที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและสามารถให้ยาได้เหมาะสมแก้ปัญหาวัณโรคดื้อยา
,
,
,
,
,
,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล (Real time PCR) ทำให้ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง จากเดิม 4 - 10 วัน และลดค่าใช้จ่ายของประเทศร้อยละ 50 ตอบสนองนโยบายประเทศไทย4.0 ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตอาหารให้ส่งออกได้รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อยกระดับ และเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารไทย
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,