ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 3 รูป และให้โอวาทธรรมกับข้าราชการและลูกจ้างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 07.00-08.00 น. ณ ห้อง 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว กำหนดตรวจสุขภาพเพื่อติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 07.00-10.30 น. ณ ห้อง 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง Systems Biology "Smart Strategy for Treating Cancer" วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ติดต่อเรา


 
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
      88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
      โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8      
      โทรสาร.
0-2591-5974, 0-2591-5449
      E-mail: prdmsc@dmsc.mail.go.th

 
Page View : 0