ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรม เรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับนักพัสดุมือใหม่” วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมโรดโชว์ให้ความรู้ประชาชนเรื่องการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมการสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ติดต่อเรา


 
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
      88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
      โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8      
      โทรสาร.
0-2591-5974, 0-2591-5449
      E-mail: prdmsc@dmsc.mail.go.th

 
Page View : 0