ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมหารือเพื่อกำกับติดตามนโยบายเร่งด่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ NAT2 diplotype ด้วยเทคนิค Real-time PCR และการตรวจหาวัณโรคแฝงด้วยวิธี IGRA แบบ in house วันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 628 ชั้น 6 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววัตถุ จัดการอบรมเรื่อง การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) วันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 ณ คอรัลทรี วิลลา หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มงานจริยธรรม จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมออกร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข ในงานกาชาดประจำปี 2565 “๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00-22.00 น. ณ สวนลุมพินี ซึ่งกำหนดจัดถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ส่วนทางแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถเข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 จัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับเครือข่ายมหามิตร อารยสถาปัตย์ ไทย-นานาชาติ วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ สมาคมเวชกรรมไทย จัดการประชุมวิชาการเวชกรรมไทยระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ติดต่อเรา


 
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
      88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
      โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8      
      โทรสาร.
0-2591-5974, 0-2591-5449
      E-mail: prdmsc@dmsc.mail.go.th

 
Page View : 0