ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ เรื่อง การเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการตีพิมพ์ โดย นางวิชชุดา จริยะพันธุ์ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยา วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย สำนักงานเลขานุการกรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Mobile Application และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ดิจิทัล หลักสูตร “การพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล Smart PR” วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ จัดทำบุญตักบาตรประจำเดือน วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ณ ห้อง 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ติดต่อเรา


 
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
      88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
      โทรศัพท์. 0-2951-0000, 0-2589-9850-8      
      โทรสาร.
0-2591-5974, 0-2591-5449
      E-mail: prdmsc@dmsc.mail.go.th

 
Page View : 0