ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ISO 15190:2003 ได้แก่ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค
Page View : 0