ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 7/2563 เรื่อง ชุดทดสอบ DMSc MtTRk Test Kit ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ , รังสี UVC เพื่อการใช้ซ้ำหน้ากาก N95 และฤทธิ์ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการยับยั้งเชื้อ SAR-COV-2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี โดยรับชมผ่าน Facebook Live สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี และ VDO Conference ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กองแผนงานและวิชาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์สมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Retreat for herb medicinal project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้”วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค
Page View : 0