ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมหารือเพื่อกำกับติดตามนโยบายเร่งด่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองแผนงานและวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรกมารวิชาการครั้งที่ 2/2566 ในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-14.30 น. ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรม”การเขียนบทความ ทางวิชาการ” วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบซูม ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค
Page View : 0