ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรม เรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับนักพัสดุมือใหม่” วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมโรดโชว์ให้ความรู้ประชาชนเรื่องการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมการสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
โปสเตอร์/อินโฟกราฟฟิค
Page View : 0