ติดต่อเรา
อัลบัมภาพ
ช่องแห่งการเรียนรู้
หน้าแรก
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโนโร และไวรัสตับอักเสบ เอ ด้านอาหาร วันที่ 16 - 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการไวรัส และห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบ Zoom Meeting กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมหารือเพื่อกำกับติดตามนโยบายเร่งด่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิจัยในคน จัดประชุมพิจารณาโครงการวิจัย วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้อง 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแทพย์ที่ 1/1 เชียงราย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมกราคม 2566 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบ Zoom Meeting