Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
หน้าแรก
ช่อง video

 

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัส อีกโรคที่ระบาดในฤดูหนาว
 
ประเทศไทยเป็นโรคที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ จํานวนผู้ป่วยมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ มีการระบาดในช่วงหน้าหนาว จากรายงานของสํานักระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 6 พฤศจิกายน 2560 พบผู้ป่วยจํานวน 859,276 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,313.34 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย สามารถติดต่อได้จากคนสู่คนโดยกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อซึ่งไวรัสที่ก่อโรคอุจจาระร่วงมีหลายชนิด  เช่น ไวรัสโนโร ไวรัสโรทา ไวรัสแอสโตร เป็นต้น อ่านรายละเอียด คลิก
โรคร้ายป้องกันได้

 

 

หนังสือแมลงมีพิษ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดของแมลงพิษว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักกับแมลงพิษชนิดต่างๆ
Apr 24, 2018
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัส อีกโรคที่ระบาดในฤดูหนาว
ประเทศไทยเป็นโรคที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ จํานวนผู้ป่วยมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ มีการระบาดในช่วงหน้าหนาว จากรายงานของสํานักระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 6 พฤศจิกายน 2560 พบผู้ป่วยจํานวน 859,276 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,313.34 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย สามารถติดต่อได้จากคนสู่คนโดยกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อซึ่งไวรัสที่ก่อโรคอุจจาระร่วงมีหลายชนิด เช่น ไวรัสโนโร ไวรัสโรทา ไวรัสแอสโตร เป็นต้น
Feb 20, 2018
ทำอย่างไรให้ลดความเสี่ยงติดเชื้อโรคฉี่หนู
โรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรสิส เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งจัดเป็นเชื้ออันตรายร้ายแรงระดับ 2 ผู้ป่วยมักจะแสดงอาการไม่เฉพาะเจาะจง เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียนหรือท้องเสีย คล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดหรือโรคติดเชื้ออื่นๆ หลายโรค
Sep 20, 2017
ระวังโรคมือ เท้า ปาก
โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเตอโร ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ติดต่อจากการได้รับเชื้อทางปากโดยตรง ในประเทศไทยเชื้อไวรัสที่มักพบว่าเป็นสาเหตุของโรค คือ ไวรัสคอกซากี เอ16 และไวรัสเอนเตอโร 71 ซึ่งอาจจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย
Aut 04, 2017
ทั้งหมด >>