Disease prevention
โรคร้ายป้องกันได้
หน้าแรก
โรคร้ายป้องกันได้

 

 

Page View : 0
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดของแมลงพิษว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักกับแมลงพิษชนิดต่างๆ
Apr 24, 2018
ประเทศไทยเป็นโรคที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ จํานวนผู้ป่วยมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ มีการระบาดในช่วงหน้าหนาว จากรายงานของสํานักระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 6 พฤศจิกายน 2560 พบผู้ป่วยจํานวน 859,276 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,313.34 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย สามารถติดต่อได้จากคนสู่คนโดยกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อซึ่งไวรัสที่ก่อโรคอุจจาระร่วงมีหลายชนิด เช่น ไวรัสโนโร ไวรัสโรทา ไวรัสแอสโตร เป็นต้น
Feb 20, 2018
โรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรสิส เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งจัดเป็นเชื้ออันตรายร้ายแรงระดับ 2 ผู้ป่วยมักจะแสดงอาการไม่เฉพาะเจาะจง เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียนหรือท้องเสีย คล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดหรือโรคติดเชื้ออื่นๆ หลายโรค
Sep 20, 2017
โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเตอโร ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ติดต่อจากการได้รับเชื้อทางปากโดยตรง ในประเทศไทยเชื้อไวรัสที่มักพบว่าเป็นสาเหตุของโรค คือ ไวรัสคอกซากี เอ16 และไวรัสเอนเตอโร 71 ซึ่งอาจจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย
Aut 04, 2017
โรคแมวข่วน คืออะไร และสามารถพบเชื้ออะไรได้บ้าง ติดตามรายละเอียดในเนื้อหา
May 01, 2017
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังไวรัสซิกา
Sep 01, 2016
ในช่วงฤดูฝน น้ำท่วมขังมักจะทำให้แมลงมีพิษต่างๆ ย้ายที่หลบซ่อนเข้ามาอยู่ตามบ้านเรือน แมลงมีพิษเหล่านี้ออกหากินในเวลากลางคืน เวลากลางวันจะซ่อนตัวอยู่ในที่อับชื้นเย็นๆ เช่น ตามกองไม้ กองหิน หากหลงเข้ามาภายในบ้านเรือนมักจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามห้องน้ำ ยกตัวอย่างเช่น แมงป่อง กับ ตะขาบ
Aut 11, 2016
ในช่วงฤดูหนาวจะมีการอพยพของนกจากต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราเป็นจำนวนมาก นกเหล่านี้สามารถนำเชื้อโรคได้หลายชนิดทำให้มีการระบาดของโรคในพื้นที่ต่างๆ โดยที่เชื้อไม่ทำให้นกป่วย เช่น โรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis) ไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ (West Nile encephalitis) ซึ่งโรคดังกล่าวมียุงหลายชนิดเป็นพาหะ โดยเฉพาะยุงรำคาญและยุงลาย
Feb 01, 2016
โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจาการติดเชื้อไวรัสซิกา ไวรัสที่มีสารพันธุกรรมชนิดอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว อยู่ในตระกูลเฟลวิไวรัส มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย เป็นพาหะนำโรค
Jan 05, 2016
โรคไข้เลือดออกเดงกีเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่าง ประเทศในเขตร้อนและเขต จากการวบรวมข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ในแต่ละปีมีรายงานผู้ป่วยทั่วโลก ประมาณ 50-100 ล้านคน เป็นผู้ป่วยไข้เลือดออกประมาณ 500,000 คนและมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตประมาณ 22,000 คน ทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี
Nov 11, 2015
ผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลาน และผู้เลี้ยงดูเด็กให้รักษาความสะอาด หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังการขับถ่าย และก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ หมั่นดูแลรักษาสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ หากพบเด็กป่วยให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์ ระหว่างนี้ไม่ควรพาเด็กไปในสถานที่แออัด เช่น สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ และห้างสรรพสินค้า
Aut 19, 2015
วิธีป้องกันโรคสครับไทฟัส ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณทุ่งหญ้าชายป่า หรือบริเวณที่แสงแดดส่องไม่ถึง หากเลี่ยงไม่ได้ให้ทายากันแมลงกัด หรืออาบน้ำให้สะอาดหลังออกจากป่า พร้อมนำเสื้อผ้าที่สวมใส่มาซักให้สะอาดทันที อีกทั้งควรปรับปรุงบริเวณที่พักให้ปราศจากหนูที่เป็นสัตว์รังโรค และหากมีอาการไข้ขึ้นสูง ปวดศีรษะ หลังจากเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงประมาณ 2 สัปดาห์ให้ไปพบแพทย์ทันที
Aut 19, 2015